Uw privacy

Hieronder vindt u informatie over hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

 

Ik doe uiteraard mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en

· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor eventuele waarneming door een andere therapeut tijdens mijn afwezigheid (langdurige ziekte of vakantie).

· Voor intercollegiale toetsing. In dit geval worden uw gegevens geanonimiseerd!

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

 

• uw naam, adres en woonplaats

 

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult orthomoleculaire therapie’ 

 

• de kosten van het consult