Behandelovereenkomst Volle Kr8cht

De behandelovereenkomst ingebed in het afsprakenformulier brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden).


Met het invullen van de intake vragenlijst verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.
Op onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.


In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling deze behandelovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf aan moet voldoen. Het maakt ook duidelijk wat uw rechten zijn.

 

De Orthomoleculair Therapeut, is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG - KAB.


• De cliënt verplicht zich middels een intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.
• De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 klokuren van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
• De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
• De Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

   Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure weliswaar gecontroleerd, het dossier wordt echter geanonimiseerd.
• De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
• De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
• De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut, dietist of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
• De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
• Indien de hulpvrager tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies

   van de behandelaar in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
• De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
• Betalingswijze van de behandeling geschiedt door contante betaling of bankovermaking.
• Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar

• Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

 

 

Toestemmingsverklaring minderjarigen